top of page

Dataskydd


Vi värdesätter din integritet
JRT Bygg Ab behandlar personuppgifter i anslutning till våra kunder, potentiella kunder, samt medarbetare och arbetssökande i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning och tillämplig lagstiftning. Vi kan komma att uppdatera dataskyddsbeskrivningen när vår verksamhet utvecklas eller lagstiftningen förändras. Läs därför gärna denna dataskyddsbeskrivning emellanåt för att hålla dig uppdaterad.


För vilka ändamål samlar JRT Bygg Ab in personuppgifter och på vilka grunder?
Vi samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter om kunder och medarbetare för på förhand fastställda ändamål. Vi säkerställer alltid att vi har minst en laglig grund för lagring och behandling av personuppgifter. De huvudsakliga användningsändamålen och grunderna för behandling av personuppgifter är:
Tillhandahållande av våra tjänster: Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla avtalsförpliktelser och leverera våra tjänster. Under kundrelationen behandlar vi personuppgifter framför allt för att projekthantering, fakturering, indrivning, reklamationer och hantering av kundrespons. I fråga om dessa åtgärder är grunderna för behandling av personuppgifter framför allt att fullgöra och bereda avtal samt vårt berättigade intresse.


Marknadsföring och kundkommunikation. Vi producerar digital marknadsföring och riktat marknadsföringsinnehåll samt reklam via sociala medier till potentiella och nuvarande kunder. Marknadsföringen kan basera sig på automatiserat beslutsfattande och kundprofiler vid reklamkampanjer i sociala medier, sökmotormarknadsföring och innehåll på vår webbplats. I fråga om dessa är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter huvudsakligen vårt berättigade intresse.


Uppfyllande av lagstadgade skyldigheter. Vi kan också komma att behandla person-uppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter (bl.a. bokföring, beskattning, arbetsavtalslagen).
Personaladministrativa uppgifter. Personuppgifter som hänför sig till medarbetare samlas in och behandlas huvudsakligen för personaladministrativa ändamål, såsom för att uppfylla arbetsavtalsskyldigheter, för uppföljning av projekt och tidsanvändning, för lönebetalning och beskattning och för att uppfylla andra rättigheter och skyldigheter som föranleds av anställnings-förhållandet. I fråga om dessa är den lagliga grunden för behandling av personuppgifter att fullgöra avtal, uppfylla lagstadgade förpliktelser i anslutning till anställningsförhållandet, ibland också medarbetarens samtycke.


Rekrytering och arbetssökande. Vid rekryteringar behandlar vi personuppgifter huvudsakligen för att bereda avtal eller med samtycke av en medarbetarkandidat.


Vilka personuppgifter samlar JRT Bygg Ab in? Från vilka källor fås uppgifterna?


Vi samlar in personuppgifter i anslutning till våra kunder och potentiella kunder huvudsakligen av personerna själva. I fråga om potentiella kunder samlar vi in personuppgifter via blanketter som finns på webbplatsen samt via t.ex. marknadsföringskampanjer. Under kundrelationen uppstår och insamlas också uppgifter.

De data som samlas in är i huvudsak:
- Namn
- E-post

- Telefon nummer

Vi samlar in och behandlar i huvudsak följande uppgifter i anslutning till medarbetare:
- Namn
- Uppgifter för innehållning av skatt
- Kontaktuppgifter

- Skatteuppgifter

Arbetssökande
I anslutning till arbetssökande får vi personuppgifter om de arbetssökande från de arbetssökande själva och med deras samtycke från andra källor (t.ex. referenser).

I fråga om arbetssökande kan vi komma att behandla särskilt följande personuppgifter:
Namn och grundläggande kontaktuppgifter
Utbildning, erfarenhet, kompetens och arbetshistoria
Ansökan och meritförteckning
Referenser och rekommendationer (med samtycke)

Vem behandlar personuppgifter på JRT Bygg Ab och lämnas uppgifter ut till andra?
Personuppgifter behandlas i regel av personer som hör till JRT Bygg Ab medarbetare i samband med utförandet av arbetsuppgifter.

Vid användningen av underleverantörer och tjänsteleverantörer ser vi till att personuppgifternas konfidentialitet är tryggad och att uppgifterna också i övrigt behandlas lagenligt och endast för vår räkning.

I övrigt kan vi överlåta uppgifter också när lag, domstol eller behörig myndighet förutsätter det. Vi kan också komma att lämna ut dina uppgifter, om vi är delaktiga i företagsförvärv eller förvärv av affärsverksamhet.

Överför JRT Bygg  personuppgifter utanför EU?
Personuppgifter lämnas i regel inte ut utanför EU, men eftersom uppgifter lagras och behandlas i första hand i elektronisk form och framför allt i molnbaserade tjänster, kan en del av våra tjänsteleverantörer vara belägna i länder utanför EU. Sådana tjänsteleverantörer är bland annat Google. I detta fall säkerställer vi att dataöverföringen sker med utnyttjande av adekvata skyddsmetoder som förutsätts i lag.

Hur länge lagrar JRT Bygg personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt med tanke på uppgifternas användningsändamål eller vad som förutsätts med stöd av avtal eller lag. Den period under vilken personuppgifter lagras kan variera efter användningsändamål, laglig behandlingsgrund och situation. Personuppgifter kan också raderas när en person återkallar sitt samtycke eller begär att få sina uppgifter raderade (och JRT Bygg inte har någon annan laglig behandlingsgrund), avtalsförhållandet upphör eller när uppgiften är föråldrad eller felaktig. Uppgifternas lagringstider kan också styras av lagstiftning (t.ex. bokföring, beskattning, arbetsavtalslagen) samt tidsfrister i anslutning till framläggande av juridiska krav (t.ex. tider för väckande av talan). Vi strävar också efter att regelbundet uppdatera och radera onödiga, felaktiga eller föråldrade uppgifter.

Hur lagrar och skyddar JRT Bygg personuppgifter?
Personuppgifter lagras nästan uteslutande i elektronisk form och uppgifterna har skyddats i enlighet med allmänna standarder inom branschen. Vi väljer välrekommenderade tjänsteleverantörer för lagring och behandling av uppgifterna. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt och vi varken lämnar ut uppgifter allmänt eller säljer eller hyr ut uppgifter för marknadsföringsändamål. Våra lokaler är också väl skyddade och låsta.


Är det obligatoriskt att ge uppgifter? Vad händer om du inte ger dina uppgifter?
Merparten av personuppgifterna ges på frivillig basis. Lämnande och behandling av personuppgifter är till viss del obligatoriskt för att vi ska kunna fullgöra avtal i en kundrelation. Av potentiella kunder begär vi på vår webbplats i allmänhet uppgifter om e-postadress och andra sådana uppgifter som vi behöver för kontakt. I ett anställningsförhållande behöver vi också personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter i anslutning till fullgörandet av arbetsavtalet och lagen.


Cookies

Med hjälp av Facebook Inc.-bolagets Facebook Pixel-cookie kan vi rikta in Facebook-annonsering till användare som besökt vår webbplats samt följa upp annonseringsresultat. Vi kan dock inte själv identifiera de användare som besökt webbplatsen. Mer information om verktyget Facebook Pixel återfinns här: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel.

Webbplatsens användare kan tillåta eller blockera användningen av cookies i webbläsarens inställningar. De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt. Notera att blockering av cookies kan begränsa åtkomsten till funktioner på vår webbplats. 

Vilka rättigheter och påverkansmöjligheter har du i fråga om dina personuppgifter?

Vår webbsida är publicerad genom wix.com online plattform som låter oss tillhandahålla websida tjänsten. Din data kan bli sparad genom wix.com. Data skyddas bakom säker server och brandvägg. Wix.com samplar endast e-post och namn om de fylls i i formuläret och registrerar aktiva sessioner


1. Återkallande av medgivande
Om vi behandlar dina uppgifter på basis av ditt samtycke, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss om saken, t.ex. via e-post på adressen info@jrtbygg.fi

2. Tillgång till uppgifter och begäran om kontroll av uppgifter
Du har rätt att av oss få en bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig samt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar. Dessutom har du rätt att få kompletterande uppgifter om grunderna för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga eller föråldrade eller i övrigt ofullständiga personuppgifter om dig.

4. Rätt att förbjuda direktmarknadsföring
Även om vi inte skulle behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål med stöd av samtycke, kan du när som helst förbjuda direktmarknadsföring genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen info@jrtbygg.fi

5. Rätt att göra invändningar
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av allmänt intresse eller vårt berättigade intresse, har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter till den del som det inte finns någon sådan betydande orsak som väger tyngre än dina rättigheter eller behandlingen inte är nödvändig för handläggning av ett rättsligt anspråk. Notera att vi i denna situation sannolikt inte längre kan betjäna dig.

6. Rätt att begränsa behandling
Du har i vissa situationer rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

7. Rätt till dataportabilitet


Om vi har behandlat dina uppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, har du rätt att få ut de uppgifter som du lämnat till oss elektroniskt i ett allmänt använt format, så att uppgifterna kan överföras till en annan tjänsteleverantör.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Du kan utöva dina ovan beskrivna rättigheter genom att kontakta oss t.ex. via e-post på adressen info@jrtbygg.fi eller genom att i övrigt kontakta vårt företag via kontaktuppgifterna nedan. Vi ber dig samtidigt bestyrka din identitet, t.ex. med en egenhändigt undertecknad begäran om kontroll av uppgifter eller kopia av din legitimation (täck över din personbeteckning och andra uppgifter som vi inte behöver). Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lag, kan du också inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet (dataombudsmannen).
Kan denna dataskyddsbeskrivning uppdateras?
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddsbeskrivning när vår verksamhet eller principerna för behandling av personuppgifter förändras. Uppdateringar kan också bli aktuella vid ändringar i lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft efter att vi publicerat den uppdaterade dataskydds-beskrivningen. Vi ber dig därför regelbundet ta del av innehållet i denna dataskyddsbeskrivning.
Vem kan jag kontakta i dataskyddsärenden?

JRT Bygg Ab Oy
FO-nummer: 2608185-7

Risöhällvägen 171
68570 Larsmo
www.jrtbygg.fi
E-post: info@jrtbygg.fi
Tfn: +358 (0) 504386693

bottom of page